top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

קווים מנחים לעבודה הטיפולית בדרום הארץ ובכלל: מפגש עם פרופ' מירב רוט

נערך על-ידי

בהנחיית

פרופ' מירב רוט

תקציר

מפגש עם מטפלים ומטפלות מדרום הארץ בעקבות אירועי הלחימה, בו הוצעו מספר קווים מנחים להתמודדות וסיוע טיפולי.פרופ׳ רוט הדגישה את העיקרון המרכזי לפיו עלינו לחפש כל ייצוג של מה שאבד לנו, ולעורר אותו לחיים. כך למשל, למול חוסר אונים נחפש אמצעים לחיזוק תחושת מסוגלות, למול פסיביות נחפש אמצעים לחיזוק האקטיביות, למול מפגש עם רוע גורף נחפש מפגש עם ייצוגי הטוב ולמול תחושה של היעדר מבוגר אחראי נשאף לייצוג נוכחות מסייעת ומיטיבה.

(המפגש התקיים ביום 8.10.23)

עוד משאבים בנושא

bottom of page