top of page

המעשה הטיפולי בעת הזו

קטגוריה:

מכון מפרשים
בהפקת:
שיחה
שיחה של פרופ' חיים עומר ונחי אלון עם פרופ' ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

במסגרת הדיון, שיתפו פרופ׳ עומר ואלון מתוך ניסיונם המחקרי בנוגע לתהליכים העוברים על הפרטים והקולקטיב בחברה בעיתות חירום ומשבר, וניסחו עקרונות פעולה לטיפול בטראומה ובאסון בהשראת מודלים נרטיביים ועקרונות של התנגדות לא אלימה.

(השיחה נערכה ביום 5.11.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page