top of page

השיבה הביתה: התמודדות עם בני משפחה אשר חוו טראומה

יחסים משפחתיים בצל טראומה

קטגוריה:

עמותת מבטח
בהפקת:
הרצאה
ד"ר תולי פלינט, בהנחיית פנחס וייס
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

לבדוק האם מתאים גם לאוכלוסייה הכללית

התמודדות עם שובם הביתה של בני משפחה אשר חוו טראומה. במסגרת הרצאתו, השתמש ד״ר פלינט בעקרונות מתוך הטיפול המערכתי כדי לתאר את תפקיד המשפחה ביצירת חוסן נפשי ומניעת פוסט טראומה בשלב החזרה הביתה לאחר מלחמה או אירוע טרור. בתוך כך, תיאר קווים מנחים של ״עשה ואל תעשה״ במפגש עם קורבנות טראומה.

(ההרצאה ניתנה ביום ה-5.11.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page