top of page

קווים מנחים לעבודה הטיפולית בדרום הארץ ובכלל: מפגש עם פרופ' מירב רוט

קטגוריה:

בהפקת:
הרצאה
פרופ' מירב רוט
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

מפגש עם מטפלים ומטפלות מדרום הארץ בעקבות אירועי הלחימה, בו הוצעו מספר קווים מנחים להתמודדות וסיוע טיפולי.פרופ׳ רוט הדגישה את העיקרון המרכזי לפיו עלינו לחפש כל ייצוג של מה שאבד לנו, ולעורר אותו לחיים. כך למשל, למול חוסר אונים נחפש אמצעים לחיזוק תחושת מסוגלות, למול פסיביות נחפש אמצעים לחיזוק האקטיביות, למול מפגש עם רוע גורף נחפש מפגש עם ייצוגי הטוב ולמול תחושה של היעדר מבוגר אחראי נשאף לייצוג נוכחות מסייעת ומיטיבה.

(המפגש התקיים ביום 8.10.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page